Primer aniversari de la web del BOPB

Ara fa un any que el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) va derogar la taxa de publicació dels anuncis i va esdevenir gratuït per a tots els anunciants. Es va convertir en el primer butlletí oficial espanyol d’un territori de més de 5,5 milions d’habitants en oferir aquest servei de forma totalment gratuïta.

Aquesta actuació es va poder aprovar gràcies a l’optimització en tots els processos del servei i a l’assoliment d’un alt nivell d’eficiència en la seva gestió. Per altra banda, la situació excepcional d’emergència ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i la crisi econòmica sense precedents que se n’ha derivat, va fer més prioritari que mai dur a terme una actuació d’aquesta transcendència en benefici de tots els nostres anunciants per continuar assegurant la garantia de la transparència i la informació pública.

Així mateix, el 25 de gener de 2021 es va posar en producció la nova zona d’anunciants. Amb aquesta nova plataforma es va apostar per una web amb una navegació més intuïtiva, molt més usable i adaptada a tot tipus de dispositius. Amb els canvis implantats es va assolir:

La gestió íntegrament electrònica de la tramitació dels anuncis per complir amb els requisits de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu comú de les Administracions Públiques i , de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La simplificació de tots els processos de publicació.
Una major autonomia dels usuaris en la gestió dels seus permisos i en la resolució d’incidències.

Un any després de la implantació d’aquesta important renovació del funcionament del BOPB s’han realitzats enquestes per avaluar el nivell de satisfacció dels usuaris. Els resultats d’aquestes confirmen una notable millora de la percepció dels anunciants respecte les dades d’anys anteriors, unes puntuacions excel·lents en tots els paràmetres enquestats i una diferència molt destacada amb altres diaris i butlletins oficials (DOGC; BOE i DOUE).

En aquest sentit, cal destacar que l’equip encarregat de la gestió del BOPB:

Cataloga i gestiona al voltant de 45.000 anuncis a l’any.
Insereix i publica els anuncis de subvencions tramesos des de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
Gestiona les altes dels anunciants, dels representants legals i dels gestors de permisos del BOPB.
Porta a terme l’assistència al client mitjançant atenció telefònica amb un total de més de 2.000 trucades a l’any.
I gestiona més de 8.000 correus electrònics amb peticions, consultes i resolucions d’incidències.

Es poden veure els resultats en la següent infografia Link a https://bop.diba.cat/infografia_aniversari_nou_BOPB.pdf